Avukatlık Staj Rehberinden Seçme Bölümler – II

Adliye stajı, avukat yanı stajı, eğitim çalışmaları ve staj sonundaki görüşme ile ilgili Ankara Barosunun “Avukatlık Staj Rehberi”nden önemli gördüğüm bölümleri aşağıda bulabilirsiniz.

Adliye Stajı

Mahkeme ve adalet dairelerinde staj, aşağıdaki sıra ve sürelerde toplam 6 ayda yapılır.

a. Cumhuriyet Savcılıklarında 15 gün,

b. Asliye Ceza Mahkemelerinde 30 gün,

c. Ağır Ceza Mahkemelerinde 1 ay,

d. Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Ticaret, İş, dahil) 1,5 ay

e. Sulh Hukuk Mahkemelerinde 15 gün,

f. İcra Hakimlikleri ve İcra Dairelerinde 1 ay

g. İdare Mahkemelerinde 15 gün.

Stajyer Avukat, Ankara Barosu’nda 12 ay süre ile verilen staj eğitim çalışmalarına bu dönemde de katılmakla yükümlüdür. (syf.16, 17)

 Avukat Yanı Stajı

İlk altı ayın sonunda kalan altı aylık staj, Baromuz levhasına kayıtlı meslekte en az beş yıl kıdemi bulunan (bu sürenin hesabına Av. Y. 4. maddesinde yazılı süreler dahildir.) ve bağımsız bürosu olan (kamu avukatlarının yanında staj yapılamaz) bir avukat yanında (TBB. Staj Yönetmeliği md.14) veya avukat ortaklığında yapılır.

Stajyer, stajının ilk altı ayını tamamladığına ilişkin mazbatayı staj kurulu sekreterliğine vererek, dosyasında olur yazısı bulunan avukata yazılmış yazıyı götürerek avukat yanındaki stajına aynı gün başladığına dair başlama yazısını alarak yine kurul sekreterliğine getirecektir.

Stajyer, stajının bu döneminde bütün taleplerini sadece Staj Kurulu Sekreterliği’ne yapacak, avukat yanı stajına ilişkin olarak ilk üç ayın sonunda ve altı ayın sonunda, stajın uzaması halinde uzama dönemine ait, avukat tarafından yazılan staj durumuna ilişkin raporların da dosyasına sunulmasını sağlayacaktır.

Bu dönemde stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca verilen eğitim çalışmalarına katılmak, Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen ve Staj Yönetmeliğinde gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlü tutulmaktadırlar.

Stajyerler, hukuk öğrenimi aşamasında öğrendikleri teorik bilgileri, stajları süresince edindikleri uygulamaya dönük bilgi ve becerileri yaşama geçirebilmek, uygulayarak öğrenmek, olası aksaklıkları görmek, kendilerine öz güvenlerini kazanmak amacıyla stajlarının ikinci altı aylık dönemlerinde yani, avukat yanında staja başladıklarında, avukatı yazılı oluru ile ve onun gözetim ve sorumluluğu altında sulh hukuk mahkemelerinde, (icra tetkik mercilerinde ve icra mahkemelerinde) avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilmekte ve icra müdür­lüklerinde avukat tarafından yapılan işleri yapma ve yürütme yetkisine sahip bulunmaktadırlar. Stajyerlerin bu yetkileri, staj bitim belgesinin verilmesiyle sona ermektedir. (syf. 17,18)

Staj Eğitim Çalışmaları

Stajyer avukatlar, Avukatlık Hukuku ve meslek kuralları yönün­den de bilgi birikimine ulaşılmasını amaçlayan program uyarınca haftada bir gün 2 saat üzerinden 40 hafta süre ile yapılacak eğitim çalışmasına katılacaklardır.

Ayrıca bazı seçimlik toplu eğitim (seminer) başlıkları da belir­lenerek stajyerin talebi doğrultusunda ilgi alanına göre yapılacak çalışmalar da eğitim programına eklenmiştir.

ABEM bünyesindeki staj eğitim çalışmaları 3 bölümde yapılmaktadır.

a) Grup Eğitimi Çalışmaları

Grup Eğitimi; stajyerlerin haftada bir gün 2 saat üzerinden 40 hafta süre ile Danışman avukatları ile birlikte yaptıkları eğitim çalışmalarıdır. Stajyer yönetmeliğin 18. Maddesi uyarınca grup eğitimlerinin en az 68 saatine katılmakla yükümlüdür.

b) Toplu Eğitim Çalışmaları

Toplu Eğitim Çalışmaları; stajyerlerin üniversite eğitimlerinin uygulamada kullanılmasını sağlamaya yönelik, seminer şeklinde hazırlanmış uygulama eğitimleridir.

Bu seminerlerden her biri 3 saat olan; Hukukta Metod, Etkili İletişim ve Diksiyon, İcra Hukuku Pratikleri, Aile Hukuku Pra­tikleri, HMK Pratikleri, CMK Pratikleri, İdari Yargı Pratikleri, İş Hukuku Pratikleri, Tüketici Hukuku Pratikleri her stajyerin katılması gereken zorunlu toplu eğitimlerdir.

Her biri 3 saat olan ve 2 adet seçimin yapılabildiği; Çocuk Yargılaması Pratikleri, Adli Yardım Pratikleri, Kira Hukuku Pratik­leri, Anayasa Mahkemesi-AİHM Bireysel Başvuru Pratikleri, Top­lumsal Cinsiyet ve Ayrımcılık, Marka ve Fikri Mülkiyet Hukuku Pratikleri ise seçimlik toplu eğitim çalışmalarıdır.

Bunlar dışında Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu diğer konferans, panel, sempozyum vb. etkinliklerin de en az 2 tanesine her bir stajyerin katılımı gerekmektedir.

c) Bireysel Çalışma

Her staj grubu için bir adet hukuk dava dosyası bir adet de ceza dava dosyası hazırlanarak teslim edilmektedir.

Yıl içerisinde farklı ders saatleri içerisinde, her stajyer el yazısı ile grup dava dosyasına uygun şekilde Hukuk Dava Dosyası için; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, delili listesi, temyiz ve temyize cevap dilekçesi, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru dilekçesi yazmaktadır.

Ceza Dava Dosyası için de aynı şekilde; şikayet/katılma dilek­çesi, savunma dilekçesi, temyiz dilekçesi, tebliğnameye itiraz/cevap dilekçesi yazılmaktadır.

Bu şekilde tüm stajyerlerin staj süresi boyunca en azından bir adet hukuk dava dosyasının bir adet de ceza dava dosyasının tüm aşamaları için birer dilekçe yazmış olması sağlanmaktadır.

El yazısı ile ders sırasında yazılan dilekçeler ders saati sonunda Danışman avukat tarafından toplanarak incelenecek ve incelen­dikten sonra stajyerlere tekrar verilecek, stajyer tarafından tüm dilekçeler dosyada saklanacak ve staj süresinin bitiminde Danışman Avukat tarafından stajın başlangıcından sonuna kadar stajyerin gelişmesi, dilekçe yazma becerisindeki ilerlemesi dikkate alınarak bireysel çalışma raporu hazırlanacaktır.

HUKUK DAVA DOSYASICEZA DAVA DOSYASI
1. Dava dilekçesi
2. Cevap dilekçesi
3. Replik/Düplik Dilekçesi
4. Delil Listesi/
Delillerin toplanmasına ilişkin müzekkereler
5. Bilirkişi raporu,
6. Bilirkişi raporuna beyan / itiraz dilekçesi
7. Islah dilekçesi (varsa)
8. Mahkeme kararı
9. Temyiz dilekçesi,
10. Temyize cevap dilekçesi,
11. Karar düzeltme dilekçesi,
12. Karar düzeltme talebine karşı cevap dilekçesi,
13. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dilekçesi
1. Katılma dilekçesi
2. Savunma dilekçesi
3. Bilirkişi raporu (varsa)
4. Bilirkişi raporuna beyan / itiraz dilekçesi
5. Esas hakkında beyan dilekçesi
6. Esas hakkında savunma dilekçesi
7. Temyiz Dilekçesi
8. Temyize cevap dilekçesi,
9. Tebliğnameye cevap/İtiraz
10. Yargıtay C. Başsavcılığın’dan İtiraz Talep Dilekçesi
11. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru dilekçesiBu maddede sayılan dilekçelerden Grup Dava Dosyasının niteliğine uygun olanlar her stajyerin staj dosyasına belirlenecek dizin pusulasına ekli olarak ve Staj döneminin sonunda Danışman tarafından sunulacak bir rapor ile beraber sunulacaktır. Danışman raporunda; stajyerin bireysel çalışmalara katılımı, hukuki sorunları nitelendirme ve çözümleme biçimi, usul hukukuna hakimiyeti de değerlendirilecektir.

Bu madde uyarınca yapılacak olan Bireysel Çalışma’nın en az yukarıda sayılan dilekçelerden Hukuk Dava Dosyasının 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13. sıralarında yer alanlar ile Ceza Dava Dosyasının 2, 6, 7, 9, 11. Sıralarında yer alanlardan oluşması zorunludur. (syf. 25-27, 88)

Staj Sonunda: Görüşme

Madde 7 –

Kurul tarafından belirlenen eğitim programını tamamlayan stajyer ile Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliğinin 20. vd maddeleri uyarında Görüşme yapılır.

Görüşme üç aşamalı olarak yapılır.

a. Yönetmeliğin 22. Maddesinin a bendi uyarınca; önceden kurul tarafından hazırlanmış örnek olayları içeren bir olay havu­zundan stajyer tarafından görüşme sırasında kura ile çekilen bir hukuki sorunun genel hukuk kuralları, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde cevaplandırılması istenir.

Bu şekilde; stajyerin hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hak­kında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını, hukuk kuralları ve Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına da uygun şekilde irdeleyebilmesi değerlendirilir.

b. Yönetmeliğin 22. Maddesinin b bendi uyarınca; Stajyere Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları ile ilgili staj kurulu tara­fından önceden belirlenmiş sorular da dikkate alınarak Görüşme Kurulunun belirleyeceği sorular sorulur.

Bu şekilde stajyerin; Avukatlık mesleğinin onuruna ve say­gınlığına, meslektaşları arasındaki dayanışmaya uygun şeklide Avukatlık mesleğini icra edip edemeyeceği, Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarını Avukatlık Meslek yaşamında eksiksiz biçimde uygulayabilmesi değerlendirilir.

c. Yönetmeliğin 22. Maddesinin c bendi uyarınca; Stajyerden eğitim dönemi boyunca iş bu yönergenin 4. Maddesi uyarınca yapmış olduğu Bireysel Çalışmayı sunması istenilir. Gerektiğinde çalışma hakkında sorular sorulur. Değerlendirmede, bireysel çalış­manın içeriği, stajyerin anlatım ve yazılı ifade yöntemi göz önünde bulundurulur.

Bu şekilde; stajyerin yıl içerisinde eğitim programına katılımı ve eğitim programının başlangıcından sonuna kadar olan mesleki gelişimi, hukuki sorunu nitelendirmesi, hukuki sorunun çözümü için açılacak davanın niteliği, içeriği ve usulü hakkında sözlü olarak kendisini ifade edebilmesi, yargılama sırasında karşılaşılabilecek esas ve usul sorunlarına çözüm yollarını irdeleyebilmesi ile dilekçe yazma becerisi değerlendirilir. (syf. 90, 91)

Tam metin için tıklayabilirsiniz.

Kaynakça: Ankara Barosu Avukatlık Staj Rehberi. (2016). Ankara: Önka Matbaacılık.

Görsel Kaynakça: t24, johnhooper, walkingeagle, workdesign

Reklam

Avukatlık Staj Rehberinden Seçme Bölümler – II” üzerine 4 yorum

  1. Merhabalar, ben denizli barosuna kayıtlı bir stajyer avukatım. Yazılarınız staj dönemim de bana yardımcı oluyor ilk olarak teşekkür etmek istedim. Bahsettiğiniz staj eğitim çalışmaları şuan bizim baronuz da pandemi nedeniyle yapılmamakta staj bitiminde bu derslerin yapılmaması nedeniyle sorun yaşama ihtimalim var mı merak ediyorum. Bilgi verebilirseniz sevinirim.

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.